Cun Bitcoin su mundu andat ainnantis o torrat agou?Su Bitcoin (e, tocat a nai, totu is àteras arratzas de cripto-dinai puru) est una bella pariga de annus chi seus intendendiddu arremonau, in custu blog puru, e parit sèmpiri chi is chi dd'arremonant, siant fueddendi de cosa esòtica.

S'arribbu de Bitcoin at amostau a su mundu po sa primu borta ca faiat a arresolvi cun sa tennologia unu de is probbremas prus mannus in su manixu de su dinai cun is carculadoris: su double spending.
Est a nai ca cun sa tennologia sceti (chena de castiadoris), fait a essi segurus chi no fatzat a spendi duas bortas (o prus de duas) su pròpiu dinai. Po nai, chi deu tèngiu 1 soddu digitali, comenti fadeus a essi segurus chi cussu soddu dd'apu spèndiu deu sceti e ca no dd'at spèndiu calincunu àteru puru, mancai imbrolliendi?
Bitcoin ghetat fundatzionis apitzus de unu sistema chi incadenat is transatzionis a una manera chi no fait prus a ndi ddas scapiai e duncas no fait a imbrolliai.

E insandus, a calincunu (a mimi, po nai) ddi interessat sa tennologia chi ddoi est asuta, a àterus parit chi ddis interessit sa possibilidadi chi fatzat a s'arricai, ma po su prus, parit chi genti meda cretat chi su Bitcoin siat una cosa chi diaderus nci-dda potzat fai a furriai su mundu francas a susu e a donai unu corpu mannu a is chi tirant is odriangus de su poderi po mori de su dinai, agiudendi a sa genti comuna a bivi mellus.

Nudda de prus atesu de sa realidadi e po una bella pariga de chistionis.

Fait a incarrerai chistionendi de cantu nosi costat su sistema po incadenai is transatzionis. Gei no s'eis a pensai ca est a gratis berus est?
Insandus, in d-unu tempus innui unu de is pensamentus prus mannus est cussu de ndi pesai una manera noba de bivi chi arrespetit su logu innui seus, circhendi de ddu impestai prus pagu cun is fainas nostas e de arrespramiai sa currenti, chi si naru ca su sistema de su Bitcoin assolu spàciat in d-unu annu prus de su tanti de currenti chi spàciat unu Stadu che sa Svètzia, bosàterus ita pensais?
Gei est berus ca is minadoris (is chi minant is Bitcoin) parit chi siant prus e prus portendi currenti prodùsia de mitzas annoàbbilis, ma no si parit tropu? Sa Banca de Itàlia at carculau ca prus o mancu su sistema de is pagamentas europeas TIPS, spàciat unu tanti de currenti chi est 40 milla bortas prus pagu de su chi spàciat Bitcoin assolu.
Una cosa chi spàciat totu custa currenti podit essi diaderus una bella nova po su mundu?

Ma forsis s'arrexonamentu prus fungudu fait a ddu fai acrarendi ita est diaderus su Bitcoin: no est dinai.
Ita si bollat chi unu ndi pensit de Draghi (pruschetotu ca oi est guvernendi in Itàlia e duncas nci at genti chi ddu stimat e genti chi ddu tìrriat) gei fait a nai ca de economia ndi cumprendit, berus est?
Custu est su chi at nau Draghi, in su 2018, candu fiat Presidenti de sa BCE, apitzus de su Bitcoin: 

«Su cripto-dinai, o su Bitcoin, o dònnia arratza de cosa diaici, no funt dinai diaderus, funt atividadis. Un'euru est un'euru. Oi, cras, de oi a unu mesi, est sèmpiri un'euru. E ddoi est BCE apalas de s'euru. Chini ddoi est apalas de su cripto-dinai?
E duncas funt atividadis cun arriscu mannu meda, cun prètzius chi sàntziant conca a susu e conca a bàsciu a manera lestra meda, comenti eis biu.
Po comenti funt, su chi ballint, no est una cosa chi nci dda fait a tacheddai is economias nostas, cun d-una bisura macro. Nosu ddus carculaus che atividadis speculativas, cun arriscu mannu meda, e duncas no est cosa chi spetat a sa BCE a ddi fai a castiadori o a dda arregulai.»

Est craru ca fait a pensai ca Draghi fiat faendi su trabballu cosa sua e duncas fiat arropendi po nci atzuvai su Bitcoin, ca mancai amaletzat is interessus de is bancas, ma lassaus a perdi is interessus de is bancas, arrexonaus apitzus de su chi at nau.

Dinai no est dinai e duncas pensendi de comporai cosa in Bitcoin, cumprèndiu dd'eis comenti est chi trabballat? Est comenti e chi siais comporendi cosa e paghendi in mela, pira o patata, duncas cun d-una cosa chi no est dinai e tenit unu prètziu cosa sua. In italianu ddi iaus a nai baratto in sardu a fai a càmbius, ca su fueddu baratu bolit nai cosa chi costat pagu e capassu no est debadas... 
Pensais chi a fai a càmbius po comporai sa cosa siat a andai a innantis?

De ita siat su dinai, in custu blog etotu ndi iaus giai arrexonau impari, ligendi un'artìculu de Wolfgang Streeck: su dinai est un'istitutzioni, polìtigu-econòmica strantaxada de is Stadus e acotzada a is Stadus, chi comenti e totu is àteras istitutzionis fait profetu a is interessus de calincunu e dannu a is interessus de calincunu àteru.  
Sendi ca est una cosa diaici, su dinai andat arregulau de sa polìtiga, no de un'arretza de carculadoris. Circaus de si cumprendi, sa polìtiga no est chi trabballit sèmpiri beni, antzis forsis fait a nai ca est prus is dannus chi si fait chi no su profetu, ma custu a nosu si ddu fait po nai ca sa polìtiga est una cosa chi depit sparessi?

Serbit chi su dinai siat guvernau de sa polìtiga, de is chi nosu nci poneus a fai is arrapresentantis nostus, no chi su dinai currat guvernendisì assolu. Mai lìgiu dd'eis ca impari a su poderi legislativu, su poderi giuditziàriu e su poderi esecutivu, s'agatàt puru un'arratza de poderi sceti de su dinai? Su poderi munedàriu?
E chi no dd'eis lìgiu no est debadas... est ca su dinai serbit chi siat guvernau de is àterus poderis.

E a guvernai su dinai bolit nai a sceberai su tanti de dinai chi currit in s'economia, ca a bortas ndi serbit de prus po dda lungi ca no partit assola, a bortas prus pagu candu est currendi tropu. E serbit puru chi ddoi siat una Banca Centrali apalas po assegurai chi su chi si ballit su dinai no siat totu sàntzia sàntzia, ca genti meda cun is pagus arrespràmius cosa sua, si spàciat sa becesa.

Diaderus no teneis nisciunu pensamentu pensendi ca mancai de una dii a un'àtera, su dinai no at a essi prus acapiau a cadena, cun is Istitutzionis castiendiddu, ma lassau scapu assolu, lìbberu de fai is interessus de chini mancai est prus àbili de is àterus e nci dda fait a cumprendi mellus comenti est chi tocat a si baghillai in custu tempus digitali nou? 


Po ndi sciri de prus

Draghi fueddat de Bitcoin e cripto-dinai (2018) - YouTube
Cantu currenti spàciat su sistema Bitcoin? - Il Sole 24 ore
Ìndixi de sa currenti spaciada de Bitcoin - Universidadi de Cambridge

Cun Bitcoin su mundu andat ainnantis o torrat agou? Cun Bitcoin su mundu andat ainnantis o torrat agou? Reviewed by Andrea Maccis on 17:13 Rating: 5

Nessun commento:

Powered by Blogger.