Abugonai - S'arti de sa gherra (11)

(Figura liada de pixabay)

Sun Tzu iat narau:

In pagus fueddus -
Po ndi tzerriai centumilla sordaus chi inghitzint una gherra longa milla li serbit milla soddus de oru a sa dii, chi ant a essi a costas de is centu famìllias e de s'arrichesa de su stadu.
In domu e foras de domu ddoi at a ai burdellu.
Sa genti scuntenta si nc'at a ghetai me is bias
E seticentumilla famìllias, po pagu chi siat, no nci ant a arrennesci prus a traballai.

Is armadas s'una contras a s'àtera est capassu chi s'ant a parai su corru a fronti annus e annus circhendi de binci, cosa chi si iat a podi fai in una dii. Duncas, a chini arrespàrmiat po no donai centu soddus de oru a unu chi podit bitiri novas a pitzus de su nemigu,
Est chentze piedadi.
No est su generali de su pòpulu,
No est s'agiudu de su soberanu.
No est unu maistu chi imparat a binci.

Aici, si unu soberanu abillu e unu generali sàbiu bincint sèmpiri a is nemigus e faint cosas mannas,
Totu custu nci dda faint a ddu fai intzertendi is cosas.
E a intzertai aici no fait a ddu fai che unu divinu.
No fait a ddu fai castiendi su chi est giai acuntèssiu,
No fait a ddu fai carculendi,
Ma tocat a ddu fai po mori de òminis chi connoscint su chi acuntessit a su nemigu.

Aici, nc'at cincu arratzas de bugonis:
Su bogoni de su logu, su bugoni de aintru, su bugoni traitori, su bugoni mortu e cussu biu.
Candu is cincu bugonis traballant pet'e pari e nemus connoscit su Tao insoru,
Ndi strantaxant sa "arretza de is spìritus"
E funt unu scussòrgiu a beru po su soberanu.

Su bugoni biu est su chi torrat po contai su chi at scobertu.
Su bugoni de su logu circa-ddu me in sa genti de innias e totu.
Su bugoni de aintru circa-ddu me in mesu a is oficialis cosa insoru.
Su bugoni traitori circa-ddu me in mesu a is bugonis de su nemigu.
Su bugoni mortu, nci portat novas frassas a su nemigu.
Cumandu a su bugoni cosa mia de beni a ddas sciri e de nci ddas portai, po mori de àterus bugonis, a su nemigu.

Si no ses sàbiu, no nci dda fais a traballai cun unu bugoni.
Si ses chentze umanidadi, no nci dda fais a fai traballai unu bugoni po tui.
Si no ses abillu e secretu, no nci dda fais a ti fai donai novas de unu bugoni.

Secretu! Secretu!
No nc'at faina abì no fatzat a ddoi incaramessai is bugonis.

Ma si unu bugoni scòviat is novas cosa sua in antis de essi arribau abì depiat arribai,
Tocat a ddu bociri a issu e a is chi ddis at scoviau sa cosa.

In pagus fueddus,
In antis de assaltillai una armada, incortillai una citadi afortiada e bociri a calincunu
Tocat a connosci su nòmini e su sangunau de su generali, de is amigus coràbilis cosa sua, de s'agiudu cosa sua, de is guàrdias cosa sua e de is serbidoris.
Cumandu a is bugonis cosa mia de scoberri cosa segura po custu.

Mi tocat a scoberri cali funt is bugonis de su nemigu in mesu a is òminis cosa mia
E a pustis a ddus pagai po traixi, a ddus portai beni e a ddus lassai andai,
A manera de ddus fai traballai de bugoni traitori.

Cun is novas suas at a fai a fai traballai su bugoni de su logu e su bugoni de aintru.
Cun is novas suas su bugoni mortu fait a nci ddu mandai in mesu a su nemigu a portai fàulas.
Cun custas novas su bugoni biu podit fai su chi tocat a fai.
Tocat a sciri su chi faint is cincu bugonis.
Is novas chi ballint de prus, ndi ddas bitint is bugonis traitoris.
E duncas tocat a ddus portai beni.

Is bugonis serbint meda me in sa faina militari.
E is tres armadas ddus abetant po inghitzai.


No serbint a marolla is lìburus de economia po cumprendi s'economia.
A bortas bastat a ligi su chi scriiat prus de duamilla annus a oi sa genti a s'àteru càbudu de su mundu, po si nd'acatai de comenti is cosas andànt, andant e forsis ant a andai sèmpiri.


Sa primu parti dd'agatais innoi.
Sa segunda parti dd'agatais innoi

Sa de tres partis dd'agatais innoi.
Sa de cuàturu partis dd'agatais innoi.
Sa de cincu partis dd'agatais innoi
Sa de ses partis dd'agatais innoi.
Sa de seti partis dd'agatais innoi.
Sa de otu partis dd'agatais innoi.
Sa de noi partis dd'agatais innoi.
Sa de dexi partis dd'agatais innoi.
Abugonai - S'arti de sa gherra (11) Abugonai - S'arti de sa gherra (11) Reviewed by Andrea Maccis on 16:00 Rating: 5

Nessun commento:

Powered by Blogger.