Is noi mudàntzias - S'arti de sa gherra (12)


 (Figura liada de pixabay)


Sun Tzu iat narau:

In pagus fueddus, custa est sa manera po aprontai sa faina militari -

Su generali arricit is cumandus de su soberanu,
Circat e amuntonat is sordaus.

In terra aberta no ti ddoi assentis.
In terra de làcana, fai alleàntzias.
In terra de gruxeri no ddoi abarris.
In terra serrada fai trassas.
In terra de morti, cumbati.

Nc'at bias chi tocat a no ddas sighiri.
Nc'at esèrcitus chi tocat a no ddus ferri.
Nc'at citadis chi tocat a no ddas incortillai.
Nc'at terras abì tocat a no ddoi cumbati.
Nc'at cumandus de su soberanu chi tocat a no ddus ponni menti.

Aici, su generali chi connoscit beni su profetu de is noi mudàntzias
Sciit comenti ghiai is sordaus!
Su generali chi no ddas connoscit beni,
Chi puru connoscit sa forma de is terras, no nci dda fait a ndi tenni profetu!
Chi si movit gherra e no si cumprendit su chi imparant is noi mudàntzias,
Chi puru connoscis is cincu profetus, no ses bonu a ghiai s'esercitu cosa tua!

E insandus -
Unu generali sàbiu ndi depit fai contu de su profetu e de su dannu.
A ndi fai contu de is profetus, bolit nai a tenni cunfiàntzia me in su su servìtziu tuu e totu.
A ndi fai contu de is dannus serbit po s'allabai contras s is strobus.

Duncas -
Su dannu indebilitat is soberanus bixinus.
S'atividadi ddus poderat strobaus.
Su profetu ddus intzidat.

Aici, sa manera po aprontai sa faina militari imparat -
A no contai chi su nemigu no arribit,
Ma a contai a pitzus de comenti ti ses aprontau tui.
A no contai chi su nemigu no assaltillit,
Ma a contai a pitzus de sa fortza cosa tua.

Aici, su generali arriscat cincu perìgulus -
Chi no timit a morri, ddu podint bociri.
Chi timit a morri, ddu podint cassai.
Chi acostumat a si infebonai, fait a ddi donai ocasioni.
Sentzeru e onestu, fait ddu fai sbregungiri.
Sa stima po is òminis cosa sua, ddi ponit pensamentu.
Custus funt is cincu tronias de su generali,
Unu perìgulu me in sa faina militari.

Po arrovinai unu esercitu e po bociri su generali cosa sua,
Tocat a portai is cincu perìgulus.
No fait a ndi fai de mancu de ddus studiai beni.


No serbint a marolla is lìburus de economia po cumprendi s'economia.
A bortas bastat a ligi su chi scriiat prus de duamilla annus a oi sa genti a s'àteru càbudu de su mundu, po si nd'acatai de comenti is cosas andànt, andant e forsis ant a andai sèmpiri.


Sa primu parti dd'agatais innoi.
Sa segunda parti dd'agatais innoi

Sa de tres partis dd'agatais innoi.
Sa de cuàturu partis dd'agatais innoi.
Sa de cincu partis dd'agatais innoi
Sa de ses partis dd'agatais innoi.
Sa de seti partis dd'agatais innoi.
Sa de otu partis dd'agatais innoi.
Sa de noi partis dd'agatais innoi.
Sa de dexi partis dd'agatais innoi.
Sa de ùndixi partis dd'agatais innoi
.
Is noi mudàntzias - S'arti de sa gherra (12) Is noi mudàntzias - S'arti de sa gherra (12) Reviewed by Andrea Maccis on 17:21 Rating: 5

Nessun commento:

Powered by Blogger.