Duus contus, cuàturu soddus e unu domìniu de arretza.

E nosu dringhili cun su puntuSRD.
Is traballus sighint e sa petitzioni est sèmpiri aberta (baxi a ponni sa firma si no dd'eis posta ancora) ma, a pustis de ai chistionau bortas meda de totu su profetu chi iat a fai su .srd, oi chistionaus de cantu at a costai, ma cantu at a costai a beru, in dinai.


Sa chistioni est ca s'autoridadi de is domìnius de arretza est ICANN e cosas debadas no ndi fait. E duncas po tenni su permissu de manixai unu domìniu de prima, ICANN bolit pagada. Is tàcias chi ghetat funt pruschetotu de duas arratzas, cussas una tantum e cussas chi si pagant ònnia annu. Castiaus unu paghiteddu de cantu dinai seus chistionendi, arremonendi-ddas unas po unas.

Tàcia una tantum po incarrerai sa pràtiga e po nci dda lompi fintzas a s'acabu, comenti est scrita me in sa gTLD Applicant Guidebook (inghitzendi de sa pàgina 1-42) :  
- 185.000 $ (USD) po arribai a s'esàmini de sa domanda.
Tocat a tenni contu ca custu paperi est de su 2012, duncas est capassu chi, po s'inforrada noba de domìnius, su tanti ddu crèsciant.
Chi puru sa domanda no essit dèpia andai beni, su tanti de sa tàcia no at a fai mai a ndi ddu torrai a scabulli totu, ca prus si andat ainnantis, prus pagu dinai torrant.
 
Tàcia una tantum po inghitzai s'atividadi a pustis de ai coberau su domìniu, comenti funt scritas in su Registry Agreement (inghitzendi de sa pàgina 17):
- 5.000 $ (USD) po imbucai a su Trademark Clearinghouse (database di aprigu de is sinnus);
- 0,25 $ (USD) po ònnia domìniu acabidau in s'orbescidòrgiu (s'orbescidòrgiu est candu si inghitzant a bendi is domìnius).
Tocat a tenni contu ca custu paperi est de su 2014, duncas est capassu chi, po s'inforrada noba de domìnius, is tantis ddus crèsciant.
 
Tàcias chi si pagant ònnia annu po torrai a annoai su permissu de manixai su domìniu, comenti funt scritas in su Registry Agreement (inghitzendi de sa pàgina 17):
- 6.250 $ (USD) ònnia tres mesis e duncas 25.000 $ (USD) ònnia annu,  po deretus chi no mudant;
- 0,25 $ (USD) po su tanti de domìnius annoaus o acabidaus de bellenou ònnia annu.
Tocat a tenni contu ca custu paperi est de su 2012, duncas est capassu chi, po s'inforrada noba de domìnius, is tantis ddus crèsciant.


Mancu nau si bolit ca at a serbiri a achipàgiu tènnicu, ant a serbiri consulentis e àtera cosa meda e totu custa cosa at a bolli pagada, ma su mannu, a beru, ddu bolit ICANN po incarrerai. Incarrerada chi siat, sa chistioni est meda prus pagu traballosa a sighiri.
E imoi, faei-si duus contus.


Po ndi sciri de prus
gTLD Applicant Guidebook - ICANN - 2012
Registry Agreement - ICANN - 2014
Duus contus, cuàturu soddus e unu domìniu de arretza. Duus contus, cuàturu soddus e unu domìniu de arretza. Reviewed by Andrea Maccis on 22:43 Rating: 5

Nessun commento:

Powered by Blogger.